Rävabacken

GDPR

Nära omsorg i Sverige

Information om personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Nära Omsorg i Sverige AB värnar om din integritet. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när vi anförtror oss dina personuppgifter. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning. I den här informationen kan du få reda på hur vi behandlar dina personuppgifter, vadd vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt ur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig
Nära Omsorg i Sverige AB med organisationsnummer 559274-4071 ansvarar för de personuppgifter som handlar om dig. Vi är därför personuppgiftsansvarig.
Vilka uppgifter samlar vi in om dig och varför gör vi det?
Vi försöker att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. Vi behöver förnamn, efternamn, e-postadress och andra kontaktuppgifter för att ingå samt fullgöra avtal med dig. Vi använder oss inte av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om inte du har gett oss ditt samtycke för detta.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Det är viktigt för oss att du känner dig säker. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan tillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet våra metoder så att skyddet av dina uppgifter hela tiden är så bra som möjligt.
Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag, myndigheter eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.
Tillgänglighet och rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter har du flera rättigheter kopplat till denna behandling. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan uppvisa din identitet på ett trovärdigt vis är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.
Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan få ett sammanställt registerutdrag av oss om du så önskar.
Rättelse och radering
Om vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre har rättslig grund att behandla personuppgifter kan man få dessa raderade. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade eller kompletterade.
Dataportabilitet
Under vissa omständigheter kan man få de uppgifter vi behandlar i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta gäller beträffande de personuppgifter som har inlämnats egenhändigt och som vi behandlar med stöd av samtycke, eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullfölja avtal med registrerad.
Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar kan man begära att vi ska begränsa vår behandling av egna personuppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dessa för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Kontakt
Om du har frågor eller vill utöva någon av ovan genomgångna rättigheter när du oss på maria@naraomsorg.nu.

Vår APP

GladStart ledningssystem

Vi kan erbjuda våra placerare ständig uppföljning av ärenden genom vår Nära Omsorgs-app där ni får tillgång till vårt kvalitetsledningssystem som vi kallar för GladStart.
Namnet symboliserar vår syn att ett strukturerat och enkelt ledningssystem är grunden för en väl fungerande verksamhet. Där både kund, medarbetare såväl som placerare ska kunna känna delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss! Vänliga hälsningar Rävabacken